Công tác giảm nghèo bền vững là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng ...