Kế hoạch Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại xã

Giúp lãnh đạo UBND xã nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền giải thích để nhân dân hiểu và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về thủ tục hành chính, quy định hành chính góp phần vào công cuộc đơn giản hóa thủ tục hành chính, ...

Kế hoạch Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý, giải quyết công việc của lãnh đạo, cán bộ, ...

Báo cáo thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính

Báo cáo đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa một cửa liên thông quý IIIBáo cáo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông quý IIBáo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chínhBáo cáo kiểm soát thủ tục ...

Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính xã Bằng Phúc năm 2023

Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện các TTHC; đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành, ...